Home Báo Chí Lactium và những nghiên cứu của các nhà khoa học