Home Chưa được phân loại Lactium được tạo thành thế nào, có an toàn không?